Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH
Số:17/TrMn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
               Đông Triều, ngày 05 tháng 02 năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02./2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 02./2012:
 - Kiểm tra nề nếp học sau tết nguyên đán trong các điểm trường.
- Tổ chức chuyên đề: đồ dùng đồ chơi tự tạo.
- Triển khai hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi con hộ cận nghèo.
- Xây dựng kế hoạch PTGD năm học 2012-2013
- Kiểm tra bếp ăn các điểm trường
- Triển khai làm quen tiếng anh cho trẻ 5 tuổi..
 
Lịch cụ thể
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
06/2/2012
Kiểm tra ngày đầu học sau tết
Ban giám hiệu
7/2
Họp hội đồng nhà trường triển khai công tác tháng 2.
Hiệu trưởng
8/2
Xây dựng kế hoạch PTGD năm học 2012-2013
Hiệu trưởng
8/2-16/2
Chuyên môn kiểm tra giờ hoạt động của giáo viên
Kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn.
 
Chuyên môn
13-15
Tập hợp báo cáo số học sinh được hỗ trợ ăn trưa
đ/c Nguyên Thị Ngát( Phó HT)
18/2
Thi trưng bầy đồ dùng đồ chơi tự tạo các nhóm lớp.
Chuyên môn
21/2
Hội thảo xanh hoá trường học
đ/c:Nguyễn Thu Hường
Phó phòng giáo dục
27-29/2
Hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp huyện
Cụm

 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
-BGH, Giáo viên trực tiếp
  - Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
Đặng Thị Trang