Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ

Biểu mẫu 04

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018


STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

26

0

0

15

06

05

 

13

5

6

12

12

 

 

I

Giáo viên

21

0

0

11

6

4

 

13

5

3

9

12

 

 

1

Nhà trẻ

4

0

0

2

1

1

0

4

 

 

0

4

 

 

2

Mẫu giáo

17

0

0

9

5

6

0

9

5

3

9

8

 

 

II

Cán bquản lý

3

 

 

3

 

 

 

2

1

3

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

III

Nhân viên

22

 

 

 

4

13

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Chính, ngày 16  tháng 09 năm 2018

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 

 

                                                                                   Trần Thị Liễu