Xuất bản thông tin

KÊ HOACH CÔNG KHAI

KÊ HOACH CÔNG KHAI

UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số ...../KH-TrMN Đức Chính, ngày 20 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục
của hệ thống giáo dục Quốc dân
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)


          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

          Trường Mầm non Đức Chính xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục Mầm non:

          Triển khai học tập Quy chế tới toàn bộ CBGVNV để CBGVNV hiểu rõ mục tiêu, nguyên tắc, nội dung công khai.

          Phân công người thực hiện đúng các nội dung công khai đảm bảo thời gian theo quy định của Quy chế.

 

LỊCH TRÌNH CỤ THỂ

 

Stt

Nội dung công khai

Thời điểm công khai

Hình thức công khai

Ghi chú

1

Công khai công tác tuyển sinh ( Chỉ tiêu số lượng được quyết )

- Quy định tuyển sinh.

- Chỉ tiêu được tuyển.

- Thủ tục tuyển sinh.

01/6-30/7  2018

Thông báo trên loa truyền thanh của Phường, niêm yết tại trường ( nơi tuyển sinh )

 

2

Công khai thu, chi tài chính.

- Các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh.

- Học phí và các khoản thu khác từ người học.

- Các khoản chi trong năm.

- Quy định thực hiện chính sách về trợ cấp miễn giảm học phí đối với người chính sách.

Tuần 1/9/2018 đến ngày 1-10 hàng tháng

Niêm yết tại trường. Họp phụ huynh thông báo.

 

3

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

- Chất lượng giáo dục ( biểu 1)

- Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng đạt chuẩn Quốc gia.

Tuần 1/9/2018

Niêm yết tại trường.

 

4

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng.

- CSVC ( biểu 3)

- Đội ngũ nhà giáo CBQL và NV.

( biểu 4)

- Số lượng.

Tuần 1/9/2018

Niêm yết tại trường.

 

 

 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                            Trần Thị Liễu