Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

Số: 22/KH-MNĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 
   

Đông Triều, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện "Đẩy mạnh việc học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 
              

 

Thực hiện Kế hoạch số 435/KH-SGD&ĐT ngày 23/2/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 7056/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 27/CT-Tg của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 211/KH-PGD&ĐT ngày 09/03/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về"Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Trường mầm non Đức Chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng cá nhân trong nhà trường, trước hết là của người đứng đầu đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ viên chức, nhà giáo đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

3. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bè phái, lợi ích nhóm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

II. Yêu cầu

1. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch công tác của cá nhân, của nhà trường gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị hàng năm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, thường xuyên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại, đánh giá viên chức, nhà giáo, nhân viên hằng năm.

2. Nhà trường chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo" và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập và làm theo.

3. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Thực hiện nghiêm hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5.  Việc xây dựng Kế hoạch của cá nhân phải xác định rõ những nội dung, cách thức học tập và làm theo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch phải bám sát các mục đích, yêu cầu, nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch của Phòng GD&ĐT, của nhà trường và đặc thù của cá nhân, đơn vị.

B. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tập trung vào một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, công chức, viên chức và người lao động; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…

- Đạo đức Hồ Chí Minh: Về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

- Phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách trong công việc, trong cuộc sống, trong quan hệ với nhân dân: gần dân, sâu sát với dân, trọng dân, giản dị, nghiêm khắc với bản thân; phong cách "nói đi đôi với làm", phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2017

2.1. Nhiệm vụ  

Tập trung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tập trung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác về tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường đổi mới phong cách, tác phong, nâng cao trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp GD và ĐT, vì học sinh thân yêu. Phấn đấu trở thành tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo, góp phần xây dựng thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và đất nước Việt Nam giầu, mạnh, văn minh.

2.2. Giải pháp thực hiện

2.2.1. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, các qui định đối với CB, VC gắn với thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và Chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, của thị xã, của Ngành; hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ qui tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của tập thể và  cá nhân; thực hiện kỷ luật, kỷ cương công sở, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện nghiêm các qui định về dạy thêm và học thêm.

2.2.2. Thông qua các hoạt động hằng ngày, CB, GV, NV nêu cao tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc; gắn bó với học sinh, coi học sinh là đối tượng ưu tiên được phục vụ trước hết và trên hết. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020" do Bộ GD&ĐT phát động trong toàn ngành Giáo dục; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cấp học mầm non; Qui định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 16/4/2008. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; cải tiến lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử; đổi mới phong cách làm việc; phòng, chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, vô cảm, gây phiền hà đối với tổ chức, công dân.

 - Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua việc lồng ghép, tích hợp với các môn học, các hoạt động vui chơi và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.  

-  Cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" lần IV - 2017 tại website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn; sử dụng bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh" ; tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, bài báo về học tập và làm theo tấm gương của Bác; giới thiệu rộng rãi thông tin website về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên sưu tầm các hiện vật có giá trị về cuộc đời, sự nghiệp của Bác để  bổ sung, xây dựng Khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ tại xã Hồng Thái Tây thị xã Đông Triều. Thời gian thực hiện: từ nay đến trước ngày 19/5/2017.

2.2.3.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin và trong sinh hoạt tập thể ở đơn vị; xây dựng các chương trình tuyên truyền về gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo.

          2.2.4. Triển khai thực hiện: Đề án "Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân";  Kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sờ giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân đối với học sinh.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ kinh phí chi thường xuyên hàng năm do ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị theo dự toán hàng năm.

 2. Huy động các nguồn lực hợp pháp của các cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tổ chức hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hàng năm của đơn vị, trên cơ sở Kế hoạch của đơn vị hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.  Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của đơn vị, cá nhân. Trong quá trình kiểm tra, giám sát cần chú trọng đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện của từng cá nhân, tập thể. Rút kinh nghiệm, điều chỉnh, có giải pháp kịp thời để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch của đơn vị; xây dựng Kế hoạch cho năm tiếp theo và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận Chuyên môn Trung học cơ sở theo hộp thư điện tử (Email: ntoanhpgd@dongtrieu.edu.vn) trước ngày 25/12.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Thị Bích Nhàn