Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02/TB-MNĐC

 

                    Đức Chính, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  02 - 2018

Nhiệm vụ trọng tâm

                                - Tổ chức các HĐ xuân 2018                          

                        - Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.

                        - Thực hiện công tác KTNB theo kế hoạch.

                                                                        Lịch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 - 28/02

- Huy động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số HS, rèn nề nếp trẻ

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

01 - 28/02

- Triển khai các HĐ ch/môn.

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

07/2

- Trao quà cho học sinh nghèo, h/s có hoàn cảnh khó khăn

BGH,

BĐDCMHS

12 - 21/2

- CBGVNV, HS nghỉ tết nguyên đán, BGH trực tết

CBGVNV

21/2

- Tổ chức gặp mặt đầu xuân, trồng cây, trồng hoa chỉnh trang khuôn viên trường lớp.

BGH, TTCM

02/03

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 2, tr/khai NV tháng 03/2018 .

 BGH,CĐ,CM.

                    Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                  - Lưu: VT. 

                                                                                                                                        Trần Thị Liễu