Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10/2012

Lịch công tác tháng 10/2012


 

 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 12/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đức Chính, ngày 01 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

* Trọng tâm công tác tháng 10/2012:

1.         Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

2.        Dự Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện.

3.        Thực hiện hoạt động chuyên môn.

4.        Khảo sát chất lượng trẻ đầu năm.

 Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02/10

- Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động năm học 2012 – 2013.

- CB, GV, NV toàn trường.

01- 31/10

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đảm bảo sĩ số.

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn, chuyên đề theo kế hoạch.

- CBPTCM

- GV các nhóm lớp

05- 06/10

   - Dự Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện

- Công đoàn.

10 - 15/10

 - Khảo sát chất lượng trẻ đầu năm.

- CM- GV.

10- 20/10

- Dự hoạt động các nhóm lớp.

- BGH- TTCM.

20/10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- Công đoàn- CM

28- 31/10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

- BGH- CĐ- CM.

                

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT

 - Lưu VT

Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

 

Dương Thị Bích Nhàn