Xuất bản thông tin

Nhân sự năm học 2014 - 2015

Nhân sự năm học 2014 - 2015


TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH                                
NHÂN SỰ  NĂM HỌC 2014-2015
                                   
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Năm vào ngành  Trình độ C.Môn Nhiệm vụ được giao Biên chế  H. đồng dài hạn Đảng viên  Đã TG BHXH  Ghi chú  
ĐH TC SC QL GV Cô nuôi NV  
 
1 Dương Thị Bích Nhàn 26/031981 2001 x       x       x   x x    
2 Nguyễn Thị Thu Hà 14/01/1980 2004 x       x       x   x x    
3 Hoàng Thị Thanh 06/09/1969 1997 x       x       x   x x    
4 Nguyễn Thị Phiến 02/01/1965 1984     x     x     x     x    
5 Nguyễn Thị Kế 01/12/1959 1978       x     x     x   x    
6 Nguyễn T.Thanh Huyền 31/07/1978 2004 x         x     x     x    
7 Khổng Thị Đông 08/04/1965 1984   x       x     x   x x    
8 Nguyễn Thị Thanh Hảo 10/02/1980 2000 x         x     x   x x    
9 Nguyễn Thị Minh 10/07/1973 1988 x         x     x     x    
10 Trần Thị Thu 10/08/1980 2000   x       x     x     x    
11 Nguyễn Thị Ngát 29/04/1966 1995   x       x     x   x x    
12 Nguyễn Thị Thu 25/10/1982 2002 x         x     x   x x    
13 Nguyễn Thị Thu Hoài 16/06/1980 2001 x         x     x   x x    
14 Lê Thị Diệu Hồng 09/03/1976 1996 x         x     x   x x    
15 Vương Thị Chỉ 08/02/1963 1984     x     x     x     x    
16 Bùi Ngọc Quyên 20/10/1979 2004 x         x     x   x x    
17 Nguyễn Thị Huyền  15/05/1988 2008 x             x x     x    
18 Nguyễn Phương Hiền 13/01/1984 2007 x         x       x x x    
19 Nguyễn Thị Nhàn  20/02/1983 2012     x         x x     x    
20 Nguyễn Thị Vang 04/12/1986 2005 x         x      x   x x    
21 Hoàng Thị Lan 29/09/1985 2009 x         x       x x x    
22 Trần Thị Lan 18/08/1990 2010   x       x       x x x    
23 Bùi Thị An 09/04/1978 2010     x       x     x   x Đang học ĐH  
24 Vương  Thị Thắm 22/10/1990 2010   x       x       x   x    
25 Nguyễn Thị Vân 17/06/1990 2010   x       x       x   x Đang học ĐH  
26 Ngô Thị Oanh 01/05/1987 2012     x     x       x   x Đang học CĐ  
27 Trần Thị Ngân 15/01/1984 2012     x     x       x   x    
28 Trần  Diệu Thuý 10/05/1987 2012 x         x       x   x    
29 Trương Thị Thương 06/04/1982 2012   x       x       x   x    
30 Ngô Thị Thanh Huyền 07/01/1980 2008     x         x x     x    
31 Nguyễn Thị Hương 16/06/1987 2011   x       x       x   x    
32 Hoàng Thị Chính  30/03/1982 2004 x         x     x   x x    
33 Bùi Thu Hằng 03/09/1991 2012     x     x       x   x