Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016


Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Trình độ C.Môn Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2015 - 2016
Kiêm nhiệm
ĐH TC SC
Dương Thị Bích Nhàn 26/031981 x       SPMN Hiệu trưởng - Chỉ đạo  chung, dạy thay 2 giờ/tuần  
Nguyễn Thị Thu Hà 14/01/1980 x       SPMN Hiệu phó-Phụ trách CM mẫu giáo, Phổ cập, dạy thay 4 giờ/tuần Phụ trách khu điểm lẻ
Hoàng Thị Thanh 06/09/1969 x       SPMN Hiệu phó-Phụ trách CM nuôi dưỡng,  CSVC, dạy thay 4 giờ/tuần Phụ trách khu trung tâm
Nguyễn Thị Phiến 02/01/1965     x   SPMN Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi B  
Nguyễn T.Thanh Huyền 31/07/1978 x       SPMN Dạy lớp MG 4  tuổi A  
Khổng Thị Đông 08/04/1965   x     SPMN Dạy nhóm trẻ  A  
Nguyễn Thị Thanh Hảo 10/02/1980 x       SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi C  
Nguyễn Thị Minh 10/07/1973 x       SPMN Dạy nhóm trẻ  A  
Trần Thị Thu 10/08/1980   x     SPMN Dạy lớp MG  4 tuổi A  
Nguyễn Thị Ngát 29/04/1966   x     SPMN Dạy nhóm trẻ  B  
Nguyễn Thị Thu 25/10/1982 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi C  
Nguyễn Thị Thu Hoài 16/06/1980 x       SPMN Dạy lớp MG  3 tuổi C TTCM
Lê Thị Diệu Hồng 09/03/1976 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi A  CTCĐ
Vương Thị Chỉ 08/02/1963     x   SPMN Dạy Nhóm trẻ B  
Bùi Ngọc Quyên 20/10/1979 x       SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi B  
Nguyễn Thị Huyền  15/05/1988 x       Kế toán Kế toán TTVP
Nguyễn Phương Hiền 13/01/1984 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi B TTCM
Nguyễn Thị Nhàn  20/02/1983     x   Y tế CSSK cho HS và GV trong trường  
Nguyễn Thị Vang 04/12/1986 x       SPMN Giáo viên dạy 5 tuổi B  
Hoàng Thị Lan 29/09/1985 x       SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi C  
Trần Thị Lan 18/08/1990   x     SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi A  
Vương  Thị Thắm 22/10/1990   x     SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi C  
Nguyễn Thị Vân 17/06/1990   x     SPMN Dạy nhóm trẻ B  
Ngô Thị Oanh 01/05/1987     x   SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi B  
Trần Thị Ngân 15/01/1983   x     SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi A  
Trân  Diệu Thuý 10/05/1978 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi C  
Trương Thị Thương 06/04/1982   x     SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi B  
Ngô Thị Thanh Huyền 07/01/1980     x   VT Văn Thư-Hành chính  
Nguyễn Thị Hương 16/06/1987   x     SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi A  
Bùi Thị Hằng 03/09/1991     x   SPMN Dạy nhóm trẻ A  
Hoàng Thị Chính 16/06/1987 x       SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi A  
                 
                             HIỆU TRƯỞNG  
                 
                 
                 
                 
                         Dương Thị Bích Nhàn