Xuất bản thông tin

Quyết định công khai theo TT61/2017

Quyết định công khai theo TT61/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 Số:  82 /QĐ-MNĐC                                              Đông Triều, ngày 20 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

                              Về việc công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn ngân sách năm 2017

                              và nguồn thu khác năm học 2017-2018 của trường mầm non Đức Chính

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

                      Căn cứ tình hình thực tế nhà trường.

Quyết định

                   Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu-chi nguồn ngân sách năm 2017

và nguồn thu khác năm học 2017-2018 của trường mầm non Đức Chính (đính kèm biểu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 và các nguồn khác năm học 2017-2018)

                  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                   Điều 3. Ban Giám hiệu, Tổ trưởng tổ Văn phòng và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.           

Hiệu trưởng

Nơi nhận:

- BGH nhà trường;                                                                              (Đã ký)

 -Lưu.

                                                                                                            Trần Thị Liễu