Xuất bản thông tin

Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017

Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 14/QĐ-MNĐC

Đức Chính, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

                   Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệu trưởng qui định tại văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDDT ngày 24 tháng 12 năm 2015 ban hành Điều lệ trường mầm non;

                  Căn cứ vào kế hoạch số 96/KH-PGD&ĐT ngày 02/02/2017của phòng GD&ĐT thị xã về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục thị xã Đông Triều năm 2017;

                  Căn cứ Kế hoạch số 150 KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 của phòng GD&ĐT thị xã về thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính xây dựng nếp sống văn hóa văn minh xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017;

                   Thực hiện công văn số 148/ PGD&ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc Quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỉ luât, kỉ cương hành chính, xây dựng nếp sỗng văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh;

                  Xét đề nghị của các tổ chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH:

                  Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện chủ đề năm 2017 của trường mầm non Đức Chính, gồm các ông (bà) có tên sau:

                  1. Tổ trưởng: Bà Dương Thị Bích Nhàn - Hiệu trưởng

                  2.Tổ phó:

                        1) Bà Lê Thị Diệu Hồng – CT Công đoàn 

                        2) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng

                   3. Thư ký: Bà Hoàng Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng

                   4. Các ủy viên:

                       1) Bà Nguyễn Thị Vang – Trưởng Ban TTND

                       2) Bà Hoàng Thị Lan- Bí thư Chi đoàn TN

                       3) Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – TT tổ Nhà trẻ

                       4) Bà Ngô Thị Thanh Hyền – TT tổ Văn phòng

                       5) Bà Trần Diệu Thúy – Giáo viên

                  Điều 2. Tổ công tác thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm chịu trách triển khai, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của các cán bộ, GV, NV trong nhà trường.

                   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

                   Điều 4. Các đoàn thể, tổ chuyên môn, toàn thể CB,GV,NV nhà trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);

- Lưu: VT .

HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)Dương Thị Bích Nhàn