Xuất bản thông tin

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2014-2015

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2014-2015


      PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

         TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH                                     

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                                                                                                                      Biểu mẫu 01

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

Kênh BT: 95 %

Suy DD: 5 %

Kênh BT: 95 %

Suy DD: 5 %

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

Đạt:  100%

Đạt:  100%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình GDMN

Chương trình GDMN

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Đội ngũ GV nhiệt  tình , tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: đảm bảo đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

                                                                                                                Đức chính , ngày 20  tháng 9  năm 2014

                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                      Dương Thị Bích Nhàn