Xuất bản thông tin

Thông báo Chương trình công tác Tháng 01 - 2015

Thông báo Chương trình công tác Tháng 01 - 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 01 /TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 05 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

Trọng tâm công tác tháng 01/2015:

- Triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

 - Thi giáo viên giỏi cấp trường.

 - Sơ kết học kỳ I – triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015.           

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người TH

01/01

Nghỉ tết dương lịch 2014

 

02-24/01

- Đảm bảo sĩ số các nhóm lớp.

- CBGV

02- 24/01

- Triển khai thực hiện  hoạt động CM theo kế hoạch.

- CBPTCM. 

06-08/01

- Kiểm tra ATVSTP các điểm trường.

- CBPT ND

09-10/01

- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị  thi giáo viên giỏi cấp trường.

- BGH

13-15/01

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường.

- CBGV

17-18/01

- Tham dự tập huấn nhập dữ liệu phần mềm Kiểm định chất lượng GD.

- CBPTCM.

19/01

- Sơ kết học kỳ I – triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- CBGVNV

20-21/ 01

 - Tham dự tập huấn nhập dữ liệu phần mềm Phổ cập và dinh dưỡng trực tuyến.

- CBPTCM.

24/ 01

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 01.

- CBGVNV

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

 

  

  Dương Thị Bích Nhàn