Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 02/2013

Thông báo chương trình công tác tháng 02/2013


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số: 05 /TB-TrMN

                                    

                    Đông Triều,  ngày  01 tháng 02  năm 2013

        

       THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02– 2013

 Trọng tâm:

1

Đảm bảo sĩ số các nhóm lớp.

2

Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng.

3

Tổ chức hội thi: Đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

4

Tiếp tục chuyên đề " Bé MN với đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam".

5

Triển khai công tác nghỉ tết Nguyên đán.

 

 Lịch cụ thể :                          

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01-28/02

- Thực hiện tốt giờ giấc làm việc trước và sau nghỉ tết.

- Động viên trẻ đến trường ngày đầu năm.

- Duy trì ổn định số trẻ ra lớp

Giáo viên

01-28/02

- Đảm bảo vệ sinh ATTP, chế độ ăn của trẻ.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch.

NV Y tế,

Giáo viên

Cấp dưỡng

05/02

- Họp hội đồng triển khai công tác nghỉ tết Nguyên đán.

Hiệu trưởng

06-19/02

Nghỉ tết Nguyên Đán

CB-GV-NV

 

20/02

Tham gia tết trồng cây

CB-GV-NV

 

23/02

- Tổ chức hội thi: đồ dùng đồ chơi tự tạo.

 

Chuyên môn,

 giáo viên

24-27/02

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Bé MN với đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam”

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.

Chuyên môn,

giáo viên

28/02

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng. Sinh hoạt chuyên môn.

Hiệu trưởng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Cổng  TT điện tử trường;                                                                                                                                                           - Lưu: VT, VP.                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                       Dương Thị Bích Nhàn