Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2014

Thông báo chương trình công tác tháng 02 năm 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 06 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Đức Chính, ngày 10  tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014

 

* Trọng tâm công tác tháng 02/2014:

 - Kiểm tra nề nếp học sau tết nguyên đán trong các điểm trường.

- Kiểm tra bếp ăn các điểm trường

- Thi đồ dùng đồ chơi tự tạo.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

10/2

Kiểm tra ngày đầu học sau tết.

Ban giám hiệu

 

11-28/02

Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBGV

12-14/02

Kiểm tra giờ hoạt động của giáo viên sau dịp nghỉ tết.

 

Chuyên môn

17-18/02

Kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn.

Nuôi dưỡng

22/02

Thi đồ dùng đồ chơi tự tạo

Giáo viên

11-28/02

Thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ mầm non”.

CBGV

11-28/02

Tiếp tục thực hiện 5 đề tài của ngành

CBGV

 

28/02

Họp hội đồng tổng kết công tác tháng

CBGVNV

 

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

 

 (Đã ký)

  

  Dương Thị Bích Nhàn