Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 03/2013

Thông báo chương trình công tác tháng 03/2013


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số: 13 /TB-TrMN

                                    

                    Đông Triều,  ngày  01 tháng 03  năm 2013

        

       THÔNG BÁ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03– 2013

 Trọng tâm

1

Đảm bảo sĩ số các nhóm lớp.

2

Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng.

3

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chân-tay-miệng trong nhà trường.

4

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

5

Tiếp tục thực hiện các phong trào”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,

“Trường học xanh-sạch- đẹp”.

6

Xây dựng cơ sở vật chất.

 

 Lịch cụ thể :                         

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01-30/03

- Duy trì ổn định số trẻ ra lớp.

Giáo viên

01-30/03

- Đảm bảo vệ sinh ATTP, chế độ ăn của trẻ.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch.

NV Y tế,

Giáo viên

Cấp dưỡng

01-30/03

- Tích cực tuyên truyền và thực hiện phòng chống dịch bệnh tay – chân – miệng trong nhà trường.

CB-GV-NV

01-30/03

- Thực hiện 5 đề tài trọng tâm của ngành.

- Tiếp tục thực hiện các phong trào”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  “Trường học xanh-sạch- đẹp”.

BGH, các nhóm

đề tài

04-19/03

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng chuyên môn cho GV.

Chuyên môn

20/03

- BGH kiểm tra bếp ăn tại các điểm.

BGH

 

22/03

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

 

Giáo viên

26/03

- Tập huấn công tác phổ cập giáo dục MN cho trẻ em 5 tuổi.

BCĐ phổ cập

27-28/03

- Chỉ đạo sửa chữa phòng học lớp 5 tuổi A4

BGH

30/03

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng. Sinh hoạt chuyên môn.

Hiệu trưởng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TT điện tử trường;                                                                                                                                                            - Lưu: VT, VP.                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                         Dương Thị Bích Nhàn