Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác Tháng 04/2013

Thông báo chương trình công tác Tháng 04/2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số:  15 /TB-TrMN

                                    

        Đức Chính,  ngày  04  tháng 04  năm 2013

         

       THÔNG BÁO

   CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04– 2013

 Trọng tâm:

1

Đảm bảo sĩ số các nhóm lớp.

2

Chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng.

3

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

4

Dự giờ, thăm lớp, duy trì hoạt động chuyên môn theo đúng nội dung chương trình.

5

Kiểm tra công tác phổ cập năm 2013.

 

 

 Lịch cụ thể :                       

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01-30/04

- Duy trì ổn định số trẻ ra lớp.

- Thực hiện đón – trả trẻ theo thời gian biểu mùa hè.

Giáo viên

01-30/04

- Đảm bảo vệ sinh ATTP, chế độ ăn của trẻ.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch.

NV Y tế,

Giáo viên

Cấp dưỡng

01-30/04

- Đảm bảo vệ sinh phòng học, đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, phòng học thông thoáng.

- Kiểm tra công tác chăm sóc, vệ sinh cho trẻ tại các nhóm lớp.

   Giáo viên

    NV y tế

01-30/04

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng chuyên môn cho GV.

Chuyên môn

01-20/04

- Tổ chức tốt việc tự kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận đạt PCGD cho trẻ em 5 tuổi năm 2013.

BGH, BCĐ PCGD

30/04

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng. Sinh hoạt chuyên môn.

Hiệu trưởng

 

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TT điện tử trường;                              

 - Lưu: VT, VP.                                             

                                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                                                    Dương Thị Bích Nhàn