Xuất bản thông tin

thông báo chương trình công tác Tháng 04/2014

thông báo chương trình công tác Tháng 04/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

        Số: 13/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 08  tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014

* Trọng tâm công tác tháng 04/2014:

- Triển khai hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề.

- Tăng cường công tác VSATTP; phòng chống dịch bệnh.

-Tổ chức tự kiểm tra PCGDCTENT .

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người t/h

01-29/04

- Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBGVNV

01-29/04

- Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh.

CBPTND, YT

01-29/04

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch.

CBCM, GV

02- 18/04

- Tổ chức tự kiểm tra PCGDCTENT. 

- Hoàn thiện hồ sơ PCGDTENT.

CBGV phụ trách phổ cập

09/04

- Nghỉ lễ Ngày giỗ tổ Vua Hùng.

CBGVNV

10-11/04

- Thăm lớp, dự giờ các điểm trường.

CBCM

14-16/04

- Kiểm tra, đôn đốc công tác VSMT, phòng tránh dịch bệnh tại các điểm trường.

CBND

17/04

- Đón đoàn kiểm tra về Y tế.

CBGVNV

21/04

- Đón đoàn kiểm tra về PCGDCTENT.

CBGVNV

23-25/04

- Kiểm tra CSVC toàn trường.

CBGVNV

29/04

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 4.

CBGVNV

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

                      HIỆU TRƯỞNG

 


 

                       Dương Thị Bích Nhàn