Xuất bản thông tin

Thông báo Chương trình công tác Tháng 04-2015

Thông báo Chương trình công tác Tháng 04-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 15/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Đức Chính, ngày 02  tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2015

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2015:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non.

- Hoàn thiện hồ sơ công tác PCGD

- Tiếp tục triển khai công tác KĐCLGD

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

01-30/4

- Đảm bảo sĩ số học sinh các lớp.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

CBGV

 

01-30/4

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non".

CBGV

01-20/4

- Hoàn thiện Hồ sơ PCGD

BCĐ PCGD

06-08/4

- Tiếp tục triển khai công tác KĐCLGD

HĐ KĐCLGD

13-15/4

- Kiểm tra CSVC các nhóm lớp.

CB phụ trách CSVC

16-17/4

- Kiểm tra, dự giờ hoạt động chuyên môn

CB Chuyên môn

20/5

- Tham dự Hội thảo "Lớp học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học".

 

CB-GV cốt cán

22/4

- Tham dự Hội khỏe "Bé mầm non" cấp khu vực cụm.

CB-GV cốt cán

27/5

- Tham dự Hội thảo kỹ năng sống.

CB-GV cốt cán

30/5

- Họp hội đồng tổng kết công tác tháng

CBGVN

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

     HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

           Dương Thị Bích Nhàn