Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác Tháng 04/2016

Thông báo chương trình công tác Tháng 04/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 15/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Đức Chính, ngày 05  tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2016:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường;

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non;

- Tổ chức Ngày hội đọc sách;

- Tổ chức Ngày hội của bé.

 

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

01-29/4

- Đảm bảo sĩ số học sinh các lớp.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

CBGV

 

01-29/4

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non" và thực hiện 5 đề tài.

CBGV

06-08/4

- Tiếp tục triển khai công tác KĐCLGD.

HĐ KĐCLGD

13-15/4

- Kiểm tra CSVC các nhóm lớp, các bếp ăn

CB phụ trách CSVC

11-12/4

- Dự giờ hoạt động chuyên môn

CB Chuyên môn

25-27/4

- Kiểm tra nội bộ

Ban KTNB

22/4

- Tổ chức Ngày hội đọc sách

CB-GV

28/4

- Tổ chức Ngày hội của bé

CB-GV - NV

29/4

- Họp hội đồng tổng kết công tác tháng

CBGVNV

 

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

                                  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

                             Dương Thị Bích Nhàn