Xuất bản thông tin

Thông báo Chương trình công tác Tháng 09-2015

Thông báo Chương trình công tác Tháng 09-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 40/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

Trọng tâm công tác tháng 9/2015:

 - Khai giảng năm học mới 2015– 2016 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-30/09

- Tiếp tục tuyên truyền vận động  trẻ đến trường

CBGV

02/09

- Nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9.

CBGVNV

03-04/09

- Công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

CBGVNV

05/09

- Khai giảng năm học mới 2015 – 2016 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

CBGVNV

08-14/09

- Kiểm tra các hoạt động chuyên môn đầu năm.

CBCM

15-18/09

- Xây dựng kế hoạch năm học của Trường và kế hoạch giáo dục các nhóm lớp.

CBCM, TTCM

20-30/09

- Kiểm tra VSATTP các điểm trường

CBND

22-25/09

- Kiểm tra CSVC các điểm trường.

CBND

30/09

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng  9.

- BGH- CĐ- CM

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

                                     HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

                                  Dương Thị Bích Nhàn