Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 10 -2015

Thông báo chương trình công tác tháng 10 -2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

   Số: 52 /TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Chính, ngày 05  tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

Trọng tâm công tác tháng 10/2015:

- Triển khai hoạt đông chuyên môn theo kế hoạch;

- Tổ chức hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2015-2016;

- Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016.

Lịch cụ thể:

      Ngày

Nội dung công tác

Người TH

01-31/10

- Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 CBGVNV .

01- 31/10

- Triển khai, đôn đốc thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

 CB CM 

01-02/10

- Kiểm tra ATVSTP các bếp ăn

CB Nuôi dưỡng

06/10

-  Duyệt kế hoạch giáo dục.

 BGH, CĐ

09/10

- Khám sức khỏe lần 1 cho học sinh.

 CB trạm  Y tế

19-23/10

- Kiểm tra dự giờ, thăm lớp.

 CB CM 

 GV

20/10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Công đoàn

22/10

- Tổ chức Hội nghị CBVCLĐ năm 2015

 CBGVNV

26-29/10

- Kiểm tra CSVC các điểm trường

CB CSVC

31/ 10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

 CBGVNV

            

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

  

 

  Dương Thị Bích Nhàn