Xuất bản thông tin

Thông báo Chương trình công tác Tháng 11 - 2014

Thông báo Chương trình công tác Tháng 11 - 2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 43/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

 

Trọng tâm công tác tháng 11/2014:

 - Kỷ niệm thành lập  ngày Nhà giáo Việt Nam

- Triển khai thực hiện 5 đề tài trọng tâm năm học

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người TH

 

03-28/11

-  Duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBGV

 

03-28/11

- Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo kế hoạch.

CBGV

 

03-28/11

   - Kiểm tra đảm bảo VSATTP các điểm trường

CB GVNV

 

05/11

  - Đón đoàn kiểm tra

CBND

 

07/11

- Giáo dục VSATTP và GDDD cho trẻ  thông qua các chủ đề

CBGV

 

10/10

- Khám sức khỏe lần I cho học sinh

BGH, YT

 

11-16/11

- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

CBGV

 

13-16/11

- Kiểm tra CSVC các điểm trường

CBND

 

18-22/11

- Triển khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài trọng tâm

CBCM

 

20/11

 - Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

CB GVNV

 

26-27/11

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên

CBCM

 

28/11

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng  11

CBGVNV

 

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

                                 

                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                               

(Đã ký)

                                       Nguyễn Thị Thu Hà