Xuất bản thông tin

Thông báo Chương trình công tác Tháng 12-2014

Thông báo Chương trình công tác Tháng 12-2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

      Số: 48/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Chính, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

 

Trọng tâm công tác tháng 12/2014:

 - Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Kiểm định CLGD và Phổ cập GD

- Triển khai thực hiện 5 đề tài trọng tâm năm học

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người TH

 

01-31

-  Duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBGV

 

01-31

- Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình.

CBGV

 

01-31

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài trọng tâm.

CBGV

 

01-31

- Nhập dữ liệu phần mềm kiểm định.

HĐKĐ

 

  01-31

   - Kiểm tra đảm bảo VSATTP các điểm trường.

 CB ND

 

09-13

  - Nhập dữ liệu phần mềm PCGD.

BPCGD

 

15-17

- Cân, đo theo dõi chấm biểu đồ sức khỏe trẻ lần 2.

CB y tế

 

15-20

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

CBGV

 

18-19

- Tập huấn công tác tự  đánh giá và kiểm tra công tác KĐCLGD tại phòng GD.

HĐKĐ

 

22/12

- Kiểm tra CSVC các điểm trường

CBND

 

24-26

 - Tập huấn nâng cấp phần mềm PMIS 1.2

VT, KT

 

29-30

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên

CBCM

 

31/12

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng  12

CBGVNV

 

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

 

                                     HIỆU TRƯỞNG

                                         

                                          (Đã ký)

 

                                       Dương Thị Bích Nhàn