Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác Tháng 12/2015

Thông báo chương trình công tác Tháng 12/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

                         Số: 65/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Chính, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/20145

 

 

Trọng tâm công tác tháng 12/2015:

 - Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường;

- Tổ chức chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non";

- Khám sức khỏe cho trẻ lần 2;

- Triển khai thực hiện 5 đề tài trọng tâm năm học.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người TH

 

01-31

-  Duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBGV

 

01-31

- Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình.

CBGV

 

01-31

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài trọng tâm.

CBGV

 

 03-08

   - Nhập dữ liệu phần mềm PCGD. 

 BPCGD

 

14-18

- Kiểm tra đảm bảo VSATTP, CSVC các điểm trường.

CB ND

 

15-18

- Cân, đo theo dõi chấm biểu đồ sức khỏe trẻ lần 2.

CB y tế

 

19

- Tổ chức chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ MN " cấp trường

CBGV

 

21-25

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

CBGV

 

29-30

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên

CBCM

 

31/12

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng  12

CBGVNV

 

 

   

 

Nơi nhận:                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT                                                                                                                    Dương Thị Bích Nhàn