Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 12/2016

Thông báo chương trình công tác tháng 12/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

          Số: 85/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Chính, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

 

Trọng tâm công tác tháng 12/2016:

 - Tham dự thi giáo viên giỏi cấp cơ sở;

- Tổ chức chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non";

- Khám sức khỏe cho trẻ lần 2;

- Triển khai thực hiện 5 đề tài trọng tâm năm học.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người TH

 

01-31

-  Duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBGV

 

01-31

- Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình.

CBGV

 

01-31

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài trọng tâm.

CBGV

 

14-18

- Kiểm tra đảm bảo VSATTP, CSVC, PCCC các điểm trường.

CB PT CSVC

 

15-18

- Cân, đo theo dõi chấm biểu đồ sức khỏe trẻ lần 2.

CB y tế

 

19

- Tổ chức chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ MN " cấp trường

CBGV

 

24-31

- Tham gia cuộc thi Giáo viên giỏi cấp cơ sở.

GV

 

27-29

  • Kiểm tra nội bộ trường học

Ban KTNB

 

29-30

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên

CBCM

 

31/12

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng  12

CBGVNV

 

 

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

 

                                     HIỆU TRƯỞNG

                                         

 

                                       Dương Thị Bích Nhàn