Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 4/2017

Thông báo chương trình công tác tháng 4/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số:29/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Đức Chính, ngày 03  tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2016:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường;

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn;

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non;

- Tổ chức chuyên đề Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

- Tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ" cấp trường.

 

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

01-28/4

- Đảm bảo sĩ số học sinh các lớp.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

GV

 

01-28/4

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non" và thực hiện 5 đề tài.

CBPTCM, GV

01-28/4

- Triển khai thực hiện theo Hoạt động chuyên môn

CBPTCM, GV

17-21/4

- Dự giờ hoạt động chuyên môn

PT Chuyên môn

20/4

- Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ

NV y tế - GV

20-22/4

- Tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ" cấp trường

CBGVNV

26-27/4

- Kiểm tra nội bộ

Ban KTNB

29/4

- Tổ chức chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

PTCM,Tổ CM, GV

29/4

- Họp hội đồng tổng kết công tác tháng

CBGVNV

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Lưu: VT.

                              HIỆU TRƯỞNG

                                    ( Đã ký)

 

                        Dương Thị Bích Nhàn