Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác Tháng 5/2016

Thông báo chương trình công tác Tháng 5/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH        

    Số: 21/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

 Đức Chính, ngày  09  tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016

 

* Trọng tâm công tác tháng 05/2016:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường;

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non;

- Tổ chức Hội thi "Bé mầm non vui khỏe".

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-03

- Nghỉ lễ

CBGVNV-HS

04-31

- Đảm bảo sĩ số các điểm trường.

- Duy trì nề nếp học tập, đảm bảo ATVSTP.

CBGV

 

04-31

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non".

CBGV

07/05

- Tổ chức Hội thi "Bé mầm non vui khỏe "

CBGVNV-HS

11-13

- Kiểm tra ATVSTP các điểm trường.

Hội đồng TĐ- KT

 

14/5

- Đánh giá XL viên chức cuối năm và đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBGVNV

CBGVNV

16 - 18

- Kiểm tra nề nếp học tập các điểm trường.

CBGVNV

 

19-21

- Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ giáo viên cuối năm.

CB Chuyên môn

 

20-25

- Đánh giá trẻ cuối độ tuổi, cuối giai đoạn.

CB GV

 

24-25

- Tổng kết lớp.

Giáo viên

 

26-27

- Thống kê CSVC cuối năm

- Hoàn thành các minh chứng và BC tự đánh giá KĐCLGD

CB GV

30/5

- Tổng kết năm học

CBGVNV

 

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

     HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

         Dương Thị Bích Nhàn