Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 5/2017

Thông báo chương trình công tác tháng 5/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

 
              Số: 47/TB-MNĐC

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                             Đông Triều, ngày 04 tháng 05 năm 2017

 

 

                                         

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017

 
   

        Trọng tâm công tác tháng 5/2017:

          - Duy trì nền nếp học sinh cuối năm học; đảm bảo VSATTP;

          - Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, các chuyên đề;

          - Tổ chức Hội thi Bé khỏe - Bé giỏi;

          - Đánh giá, xếp loại CBGVNV; đánh giá chuẩn HT, Phó HT,GVMN

          - Tổng kết cuối năm;

          Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-02/5

- Nghỉ lễ

CBGVNV, HS

03-30/5

- Duy trì ổn định sĩ số trẻ ra lớp, rèn nề nếp trẻ.

CBGV

03-30/5

- Đảm bảo VSATTP, VSMT

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch .

- Tiếp tục Triển khai thực hiện các chuyên đề, các phong trào thi đua năm học 2016-2017.

PTCSND, CM,

Giáo viên, NV

03-17/5

- Kiểm tra HSSS GV, nề nếp học tập các nhóm lớp.

- Kiểm tra công tác VSATTP tại các bếp ăn;

- Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

BGH

Tổ công tác

12-15/5

- Họp xét thi đua.

CBGVNV

15-19/5

- Đánh giá trẻ cuối độ tuổi, cuối giai đoạn.

 

19-20/5

-Tổ chức Hội thi Bé khỏe – Bé giỏi cấp trường.

CBGV

22-26

- Họp CMHS trường, lớp. Tổng kết lớp.

 

25-27

- Đánh giá xếp loại CBGVNV, đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GVMN.

GVNV

29-30/5

- Kiểm tra nội bộ theo KH

Tổ KT

25-30/5

- Kiểm tra sử dụng thiết bị dạy học các nhóm lớp, kiểm kê tài sản cuối năm.

CBGV, NV

30-31/5

- Tổng kết năm học

CBGVNV

 

Nơi nhận:  

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

                                   HIỆU TRƯỞNG

                                         (Đã ký)

 

 

                              Dương Thị Bích Nhàn