Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác Tháng 9 năm 2013

Thông báo chương trình công tác Tháng 9 năm 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 30/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 01 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013

* Trọng tâm công tác tháng 9/2013:

 - Khai giảng năm học mới 2013 – 2014 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học.

- Tham dự hội nghị tập huấn công tác TĐKT.    

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

05/09

- Khai giảng năm học mới 2013 – 2014 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- CBGVNV toàn trường.

01- 30/09

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

-CBPTCM. 

21/09

- Tham gia Hội nghị Thi đua KT.

Hiệu trưởng

24/ 9

 - Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

- BGH      CTCĐ.

28/ 9

Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.

- CBGVNV toàn trường

29/ 9

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9.

- BGH- CĐ- CM.

                

 

Hiệu trưởng

 

 


Dương Thị Bích Nhàn