Xuất bản thông tin

Thông báo lịch CT T 3/2015

Thông báo lịch CT T 3/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 10/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Đức Chính, ngày 07  tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2015

* Trọng tâm công tác tháng 03/2015:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non.

- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

03-31/3

- Đảm bảo sĩ số các điểm trường.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

CBGV

 

03-31/3

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non".

CBGV

03-31/03

- Tiếp tục thực hiện 5 đề tài của ngành

CBGV

 

02-10/3

- Đôn đốc, kiểm tra chuyên môn chuẩn bị công tác dự thi giáo viên giỏi cấp cơ sở

Chuyên môn

 

05-30/3

- Đôn đốc, kiểm tra công tác đảm bảo ATVSTP.

Nuôi dưỡng

 

08/3

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

CBGVNV

 

16-20/3

- Khám sức khỏe học sinh lần 2.

Y tế

 

17/3

- Duyệt kế hoạch năm học 2015-2016

Ban giám hiệu

 

20/3

 

- Dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

Giáo viên

26/3

- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

ĐVTN

 

27/3

- Hội thi Bé khỏe MN cấp trường trường.

CB GV

 

31/3

Họp hội đồng tổng kết công tác tháng

CBGVNV

 

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

 

 

 

   

  Dương Thị Bích Nhàn