Xuất bản thông tin

Thông báo lịch trực ngày lễ 30/4; 01/5

Thông báo lịch trực ngày lễ 30/4; 01/5


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

Đức Chính, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Lịch trực ngày giải phóng Miền nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016

 

           Thực hiện công văn số: 290/PGD&ĐT, ngày 13 tháng 4 năm 2016, V/v thực hiện ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016.

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

           BGH trường Mầm non Đức Chính đã thực hiện một số nội dung sau:

           1. Thông báo tới toàn thể CB, GV-NV và phụ huynh học sinh trong toàn trường lịch nghỉ ngày ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016.

           2. Phân lịch trực cụ thể các ngày lễ như sau:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ngày trực

Ghi chú

1

Dương Thị Bích Nhàn

Hiệu trưởng

30/4/2016

 

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó hiệu trưởng

01/5/2016

 

3

Hoàng Thị Thanh

Phó hiệu trưởng

02/5/2016

 

4

Lê Thị Diệu Hồng

Chủ tịch CĐ

03/5/2016

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                          ( Đã ký)

 

 

                                                                                                                             Dương Thị Bích Nhàn