Tài chính công khai ngày29/05/2019


Tổng số trẻ ăn: 252

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.402.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.402.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu