CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Biểu mẫu 02
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019


STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

270

0

0

30

66

86

88

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

270

0

0

30

66

86

88

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

270

0

0

30

66

86

88

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

270

0

0

30

66

86

88

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

270

0

0

30

66

86

88

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Strẻ cân nặng bình thường

 

 

 

 

 

 

 

2

Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân

 

 

 

 

 

 

 

3

Strẻ có chiều cao bình thường

 

 

 

 

 

 

 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi

 

 

 

 

 

 

 

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

30

0

0

30

0

0

0

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

240

0

0

0

66

86

88

 

 

Đức Chính, ngày 16  tháng 9  năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

Trần Thị Liễu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu