Công khai theo TT 61/2017


 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH        
 Chương: 622        
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG NĂM 2018)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
        ĐV tính: Đồng
Số
TT 
Nội dung Dự toán năm Thực hiện 6 tháng năm 2018 So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ
năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1  Số thu phí, lệ phí        
1.1 Lệ phí        
1.2 Phí        
  Học phí        
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại        
2.1 Chi sự nghiệp………………….        
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         
3  Số phí, lệ phí nộp NSNN        
3.1 Lệ phí        
3.2 Phí        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2,940,000,000 1,228,089,830 41.7718 1.12
1 Chi quản lý hành chính        
1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         
2 Nghiên cứu khoa học        
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở        
2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng        
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2,940,000,000 1,228,089,830 41.7718 1.12
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2,790,000,000 1,228,089,830 44.0176 1.12
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  150,000,000 0 0  
      Ngày        tháng        năm 2018
      Thủ trưởng đơn vị
           
      (Đã ký)
           
      Trần Thị Liễu

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu