Công khai theo TT 61/2017


TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHƯƠNG 622 LOẠI 070 KHOẢN 071 Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
MÃ SỐ QHNS: 1106590          
             
THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THEO NHÓM MỤC CHI NSNN NĂM 2018
             
        ĐVT: Đồng
Nhóm chi Nội dung chi Tổng số Chia ra
Quý I Quý II Quý III Quý IV
  Tổng số               2,790,000,000                  689,500,000                      686,000,000                  694,000,000                  720,500,000
A Kinh phí tự chủ               2,790,000,000                  689,500,000                      686,000,000                  694,000,000                  720,500,000
1 Chi thanh toán cho cá nhân               2,302,500,000                  546,500,000                      565,500,000                  594,000,000                  596,500,000
  Mục 6000: Tiền lương                     901,000,000                     220,000,000                         224,000,000                     227,000,000                     230,000,000
  Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng                     450,000,000                     105,000,000                         110,000,000                     115,000,000                     120,000,000
  Mục 6100: Phụ cấp lương                     565,000,000                     135,000,000                         140,000,000                     145,000,000                     145,000,000
  Mục 6200: Tiền thưởng                         5,500,000                         1,500,000                             1,500,000                         1,000,000                         1,500,000
  Mục 6250: Phúc lợi tập thể                       11,000,000                           11,000,000  
  Mục 6300: Các khoản đóng góp                     370,000,000                       85,000,000                           90,000,000                       95,000,000                     100,000,000
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                  476,500,000                  138,000,000                      118,500,000                    98,000,000                  122,000,000
   Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng                       58,000,000                       15,000,000                           14,000,000                       14,000,000                       15,000,000
   Mục 6550: Vật tư văn phòng                       72,500,000                       17,000,000                           15,500,000                       20,000,000                       20,000,000
   Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc                       20,000,000                         5,000,000                             5,000,000                         5,000,000                         5,000,000
   Mục 6650: Hội nghị                         3,000,000                               3,000,000
   Mục 6700: Công tác phí                       16,000,000                         4,000,000                             4,000,000                         4,000,000                         4,000,000
   Mục 6750: Chi phí thuê mướn                       60,000,000                       15,000,000                           15,000,000                       15,000,000                       15,000,000
   Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng.                       95,000,000                       20,000,000                           20,000,000                       25,000,000                       30,000,000
  Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn                       50,000,000                       30,000,000                           20,000,000    
   Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                       90,000,000                       20,000,000                           25,000,000                       15,000,000                       30,000,000
  Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình                       12,000,000                       12,000,000      
3 Các khoản chi khác                    11,000,000                       5,000,000                           2,000,000                       2,000,000                       2,000,000
  Mục 7750: Chi khác                       11,000,000                         5,000,000                             2,000,000                         2,000,000                         2,000,000
             
    Đông Triều, ngày        tháng       năm 2018
  KẾ TOÁN            HIỆU TRƯỞNG
             
        (Đã ký)  
  Nguyễn Hương Bưởi                  Trần Thị Liễu

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu