LỊCH CÔNG TÁC HÀNG NGÀY 

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại trung tâm - Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại trung tâm - Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: + Sáng: làm việc tại điểm khu 5 + Chiều: họp UBND phường

 

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  

Biểu mẫu 03 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ  

Biểu mẫu 04 THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

Biểu mẫu 02 THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

CÔNG KHAI VỀ CAM CHẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH Biểu mẫu 01 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

KÊ HOACH CÔNG KHAI  

UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số ...../KH-TrMN Đức Chính, ngày 20 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH Triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục Quốc dân (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

LỊCH TRỰC ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN  

Công khai theo Thông tư 36/2017  

Công khai theo TT 61/2017  

Công khai theo TT 61/2017  


Các trang: 1  2  3  4  5  6