Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2014

Thông báo chương trình công tác tháng 01 năm 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 01 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 03tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014

* Trọng tâm công tác tháng 01/2014:

- Triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

 - Thi giáo viên giỏi cấp trường.

 - Sơ kết học kỳ I – triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014.         

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01/01

Nghỉ tết dương lịch 2014

 

02-24/01

- Đảm bảo sĩ số các nhóm lớp.

- CBGV

02- 24/01

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

- CBPTCM. 

06-08/01

- Kiểm tra ATVSTP các điểm trường.

- CBPT ND

09-10/01

- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị  thi giáo viên giỏi cấp trường.

- BGH

13-15/01

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường.

- CBGV

17-18/01

- Tham dự tập huấn nhập dữ liệu phần mềm TĐ-KT.

- BGH

19/01

- Sơ kết học kỳ I – triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- CBGVNV

20-21/ 01

 - Tham dự chuyên đề cấp huyện “Phát triển vận động cho trẻ Mầm non”.

- CBPTCM.

24/ 01

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 01.

- CBGVNV

25/01 -9/02

- Nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

- CBGVNV

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

Hiệu trưởng

 

 

(Đã ký) 

 

 

Dương Thị Bích Nhàn