Phân công chuyên môn học kỳ II năm học 2011 - 2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 
Năm học 2011-2012 
             
STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhTrình độ CMChuyên môn đào tạoPhân công chuyên môn
năm học 2011 - 2012
Kiêm nhiệm  
TCĐHkhác
1Nguyễn Thị Phiến 9/12/1965x   Mầm non Giáo viên nhà trẻ   
2Nguyễn Thị Thanh Huyền7/31/1978  x Mầm non Giáo viên dạy 3-4 tuổi   
3Không Thị Đông 8/4/1965 x  Mầm non Giáo viên dạy 5-6 tuổi   
4Nguyễn Thị Thanh Hảo10/2/1980 x  Mầm non Giáo viên dạy 5-6 tuổi   
5Nguyễn Thị Minh 10/7/1973x   Mầm non Giáo viên nuôi   
6Trần Thị Thu 10/8/1980 x  Mầm non Giáo viên dạy 4-5 tuổi   
7Nguyễn Thị Ngát 4/29/1966 x  Mầm non Giáo viên dạy 4-5 tuổi   
8Nguyễn Thị Thu 10/25/1982  x Mầm non Giáo viên dạy 5-6 tuổi   
9Nguyễn Thị Thu Hoài 6/16/1980  x Mầm non Giáo viên dạy 5-6 tuổiCTCĐ  
10Lê Thị Diệu Hồng 9/3/1986 x  Mầm non Giáo viên dạy 5-6 tuổi   
11Vương Thị Chỉ 8/2/1963x   Mầm non Giáo viên nuôi   
12Bùi Ngọc Quyên 10/22/1979 x  Mầm non Giáo viên dạy 4-5 tuổi   
13Nguyễn Phương Hiền 1/13/1984 x  Mầm non Giáo viên dạy 5-6 tuổi   
14Nguyễn Thị Vân 6/17/1990x   Mầm non Giáo viên nhà trẻ   
15Nguyễn Thị Vang 4/12/1985 x  Mầm non Giáo viên dạy 5-6 tuổi   
16Hoàng Thị Lan 9/29/1985 x  Mầm non Giáo viên dạy 4-5 tuổi   
17Thân Thị Huyền 5/18/1988x   Nấu ănNấu ăn   
18Nguyễn Thị Quyên 7/29/1985 x  Mầm non Giáo viên dạy 5-6 tuổi   
19Trần Thị Lan 8/18/1990x   Mầm non Giáo viên nhà trẻ   
20Bùi Thị An 9/1/1978x   Nấu ănNấu ăn   
21Vương Thị Thắm 10/22/1990x   Mầm non Giáo viên dạy 4-5 tuổi   
22Nguyễn Thị Hiệp 7/14/1957   xMầm non Giáo viên nuôi   
23Cao Thị Lợi 3/23/1959   xMầm non Giáo viên nuôi   
24Hà Minh Nghĩa 1/27/1991x   Mầm non Giáo viên dạy 4-5 tuổi   
25Ngô Thị Oanh 01/05/19587x   Mầmnon Giáo viên dạy 4-5 tuổi   
26Nguyễn Thị Kế 1/12/1959   xMầm non Giáo viên nuôi   
27Ngô Thị Thanh Huyền1/7/1980x   Văn ThưVăn Thư-Hành chính   
28Nguyễn Thị Huyền 5/15/1988x   Kế toánKế toán   
             
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
      HIỆUTRƯỞNG     
(Đã ký)
             
             
             
Đặng Thị Trang