You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Friday, 24 / 11 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 23/11/2017


Tổng số trẻ ăn: 252

Tổng số tiền ăn: 3.150.000đ

Tổn số tiền đã chi: 3.150.000đ

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên