To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

NgÀY CHỦ NHẬT XANH 

Thực hiện Kế hoạch số150/KH-PGD&ĐT, ngày 17/2/2017 của PGD&ĐT thị xã Đông triều về: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

Calendar
Today: Wednesday, 24 / 01 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 23/012/2018


Tổng số trẻ ăn: 243

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.037.500

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.037.500

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên