To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

KẾ HOẠCH THU - CHI QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2018-2019 

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 v/v định mức số người làm việc ở cơ sở Giáo dục mầm non; Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Thực hiện Công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc "Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục năm học 2018-2019; Thực hiện hướng dẫn số 902/PGD&ĐT ngày 06/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã năm học 2018 - 2019; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường MN Đức Chính xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2018-2019 như sau:

Công khai hóa về Nhà trường

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Biểu mẫu 03 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ 
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
CÔNG KHAI VỀ CAM CHẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
KÊ HOACH CÔNG KHAI 
LỊCH TRỰC ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN 
Công khai theo Thông tư 36/2017 
Công khai theo TT 61/2017 
Công khai theo TT 61/2017 
Công khai theo TT 61/2017 
Công khai theo TT 61/2017 
Quyết định công khai theo TT61/2017 
Quyết định công khai theo TT61/2017 
CÔNG KHAI THÔNG TIN CBGVNV NĂM HỌC 2018-2019 
THÔNG BÁO THÔNG TIN CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ CBQL, GVNV NĂM HỌC 2018-2019 

»More

Calendar
Today: Tuesday, 13 / 11 / 18
13/11

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 28/9/2018


Tổng số trẻ ăn:213

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.875.500

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.875.500

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên