Asset Publisher

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2012-2013

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn
năm học 2012 - 2013

Kiêm nhiệm

Ghi chú

TC

ĐH

khác

1

Dương Thị Bích Nhàn

 

26/3/1981

 

 

x

 

SPMN

HT - Chỉ đạo  chung, dạy thay 2 giờ/tuần

 

 

2

Trần Thị Liễu

 

02/9/1965

 

 

x

 

SPMN

HP - Phụ trách c/m NT, CNTT , dạy thay 4 giờ /tuần

 

 

3

Nguyễn Thị Ngát

 

20/1/1966

 

 

x

 

SPMN

HP-Phụ trách c/m MG, Phổ cập, dạy thay 4 giờ/tuần

 

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

08/9/1977

 

 

x

 

SPMN

HP-Phụ trách c/m nuôi dưỡng,  CSVC, dạy thay 4 giờ/tuần

 

 

5

Nguyễn Thị Phiến

 

9/12/1965

x

 

 

 

SPMN

Dạy nhóm trẻ - Thôn 1

 

 

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

31/7/1978

 

 

x

 

MN SPMN

Dạy lớp MG 3 tuổi – Khu TT

 

 

7

Khổng Thị Đông

 

8/4/1965

 

x

 

 

SPMN

Dạy lớp MG ghép 4 tuổi – T1

 

 

8

Nguyễn Thị Thanh Hảo

10/2/1980

 

x

 

 

SPMN

Dạy lớp MG 5 tuổi – T4

 

 

9

Nguyễn Thị Minh

 

10/7/1973

x

 

 

 

SPMN

Dạy lớp MG 4 tuổi - T3

 

 

10

Trần Thị Thu

 

10/8/1980

 

x

 

 

SPMN

Dạy lớp MG ghép 4 tuổi - T2

 

 

11

Nguyễn Thị Ngát

 

29/04/1966

 

x

 

 

SPMN

G/v nuôi dưỡng – T4

 

 

12

Nguyễn Thị Thu

 

10/25/1982

 

 

x

 

SPMN

Dạy lớp MG 5-6 tuổi - KTT

 

 

13

Nguyễn Thị Thu Hoài

 

6/16/1980

 

 

x

 

SPMN

Dạy lớp MG 5-6 tuổi – T6

 

 

14

Lê Thị Diệu Hồng

 

9/3/1986

 

x

 

 

SPMN

Dạy lớp MG 5-6 tuổi – T1

 CTCĐ

 

15

Vương Thị Chỉ

 

8/2/1963

x

 

 

 

SPMN

G/v nuôi dưỡng  - KTT

 

 

16

Bùi Ngọc Quyên

 

20/10/1979

 

x

 

 

SPMN

Dạy lớp MG 4 tuổi - KTT

 

 

17

Nguyễn Phương Hiền

 

13/01/1984

 

x

 

 

SPMN

Giáo viên dạy 5-6 tuổi - KTT

 

 

18

Nguyễn Thị Vân

 

17/06/1990

x

 

 

 

SPMN

Dạy nhóm trẻ - T 5

 

 

19

Nguyễn Thị Vang

 

4/12/1985

 

x

 

 

SPMN

Dạy lớp MG 5-6 tuổi - T5

 

 

20

Hoàng Thị Lan

 

9/29/1985

 

x

 

 

SPMN

Dạy lớp MG 4 tuổi – T4

 

 

21

Ngô Thị Oanh

 

01/05/1987

x

 

 

 

SPMN

 

 

 TS

22

Nguyễn Thị Quyên

 

7/29/1985

 

x

 

 

SPMN

Dạy lớp MG 5-6 tuổi – T4

 

 

23

Trần Thị Lan

 

8/18/1990

x

 

 

 

SPMN

 

 

 TS

24

Bùi Thị An

 

9/1/1978

x

 

 

 

SPMN

G/v nuôi dưỡng – T1

 

 

25

Vương Thị Thắm

 

22/10/1990

x

 

 

 

SPMN

01/05/19587

 

 

26

Trần Diệu Thúy

 

10/5/1987

 

 

 

x

SPMN

Dạy lớp MG 4 tuổi – T5

 

 

27

Cao Thị Lợi

 

3/23/1959

 

 

 

x

SPMN

Giáo viên nuôi – T5

 

 

28

Trần Thị Ngân

 

15/1/1984

 

 

x

 

SPMN

G/v nuôi dưỡng – T2

 

 

29

Trương Thị Thương

 

06/04/1982

 

 

x

 

SPMN

Dạy nhóm trẻ - T 5

 

 

30

Nguyễn Thị Kế

 

1/12/1959

 

 

 

x

SPMN

Giáo viên nuôi – T3

 

 

31

Ngô Thị Thanh Huyền

1/7/1980

x

 

 

 

Văn Thư

Văn Thư-Hành chính

 

 

32

Nguyễn Thị Huyền

 

5/15/1988

x

 

 

 

Kế toán

Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

                          HIỆUTRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                    DƯƠNG THỊ BÍCH NHÀN