Asset Publisher

Báo cáo thống kê chất lượng

Báo cáo thống kê chất lượng


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012 - 2013

 

Xếp loại

Thời gian đánh giá

Tổng số học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDD thấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

Khảo sát đầu năm

252

238

94,5

10

3,96

4

1,58

185

73,4

67

26,6

 

 

Học kỳ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL cuối năm