Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH
Số:17/TrMn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
               Đông Triều, ngày 05 tháng 02 năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02./2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 02./2012:
 - Kiểm tra nề nếp học sau tết nguyên đán trong các điểm trường.
- Tổ chức chuyên đề: đồ dùng đồ chơi tự tạo.
- Triển khai hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi con hộ cận nghèo.
- Xây dựng kế hoạch PTGD năm học 2012-2013
- Kiểm tra bếp ăn các điểm trường
- Triển khai làm quen tiếng anh cho trẻ 5 tuổi..
 
Lịch cụ thể
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
06/2/2012
Kiểm tra ngày đầu học sau tết
Ban giám hiệu
7/2
Họp hội đồng nhà trường triển khai công tác tháng 2.
Hiệu trưởng
8/2
Xây dựng kế hoạch PTGD năm học 2012-2013
Hiệu trưởng
8/2-16/2
Chuyên môn kiểm tra giờ hoạt động của giáo viên
Kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn.
 
Chuyên môn
13-15
Tập hợp báo cáo số học sinh được hỗ trợ ăn trưa
đ/c Nguyên Thị Ngát( Phó HT)
18/2
Thi trưng bầy đồ dùng đồ chơi tự tạo các nhóm lớp.
Chuyên môn
21/2
Hội thảo xanh hoá trường học
đ/c:Nguyễn Thu Hường
Phó phòng giáo dục
27-29/2
Hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp huyện
Cụm

 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
-BGH, Giáo viên trực tiếp
  - Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
Đặng Thị Trang