Asset Publisher

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Biểu mẫu 02
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019


STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

270

0

0

30

66

86

88

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

270

0

0

30

66

86

88

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

270

0

0

30

66

86

88

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

270

0

0

30

66

86

88

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

270

0

0

30

66

86

88

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Strẻ cân nặng bình thường

 

 

 

 

 

 

 

2

Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân

 

 

 

 

 

 

 

3

Strẻ có chiều cao bình thường

 

 

 

 

 

 

 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi

 

 

 

 

 

 

 

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

30

0

0

30

0

0

0

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

240

0

0

0

66

86

88

 

 

Đức Chính, ngày 16  tháng 9  năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

Trần Thị Liễu