Asset Publisher

Công khai theo TT 61/2017

Công khai theo TT 61/2017


 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH  
 Chương: 622  
DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-PGD-ĐT ngày 10/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
    Đvt: Đồng
Số
TT 
Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1  Số thu phí, lệ phí  
1.1 Lệ phí  
1.2 Phí  
  Học phí   
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2.1 Chi sự nghiệp  
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
3  Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3.1 Lệ phí  
3.2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2,940,000,000
1 Chi quản lý hành chính  
1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   
2 Nghiên cứu khoa học  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2,940,000,000
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2,790,000,000
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  150,000,000
     
  Đông Triều, ngày        tháng             năm 2018
                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
     
    (Đã ký)
     
                                                                                                                                    Trần Thị Liễu