Asset Publisher

Công khai theo TT 61/2017

Công khai theo TT 61/2017


TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHƯƠNG 622 LOẠI 070 KHOẢN 071 Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
MÃ SỐ QHNS: 1106590          
             
THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THEO NHÓM MỤC CHI NSNN NĂM 2018
             
        ĐVT: Đồng
Nhóm chi Nội dung chi Tổng số Chia ra
Quý I Quý II Quý III Quý IV
  Tổng số               2,790,000,000                  689,500,000                      686,000,000                  694,000,000                  720,500,000
A Kinh phí tự chủ               2,790,000,000                  689,500,000                      686,000,000                  694,000,000                  720,500,000
1 Chi thanh toán cho cá nhân               2,302,500,000                  546,500,000                      565,500,000                  594,000,000                  596,500,000
  Mục 6000: Tiền lương                     901,000,000                     220,000,000                         224,000,000                     227,000,000                     230,000,000
  Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng                     450,000,000                     105,000,000                         110,000,000                     115,000,000                     120,000,000
  Mục 6100: Phụ cấp lương                     565,000,000                     135,000,000                         140,000,000                     145,000,000                     145,000,000
  Mục 6200: Tiền thưởng                         5,500,000                         1,500,000                             1,500,000                         1,000,000                         1,500,000
  Mục 6250: Phúc lợi tập thể                       11,000,000                           11,000,000  
  Mục 6300: Các khoản đóng góp                     370,000,000                       85,000,000                           90,000,000                       95,000,000                     100,000,000
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                  476,500,000                  138,000,000                      118,500,000                    98,000,000                  122,000,000
   Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng                       58,000,000                       15,000,000                           14,000,000                       14,000,000                       15,000,000
   Mục 6550: Vật tư văn phòng                       72,500,000                       17,000,000                           15,500,000                       20,000,000                       20,000,000
   Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc                       20,000,000                         5,000,000                             5,000,000                         5,000,000                         5,000,000
   Mục 6650: Hội nghị                         3,000,000                               3,000,000
   Mục 6700: Công tác phí                       16,000,000                         4,000,000                             4,000,000                         4,000,000                         4,000,000
   Mục 6750: Chi phí thuê mướn                       60,000,000                       15,000,000                           15,000,000                       15,000,000                       15,000,000
   Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng.                       95,000,000                       20,000,000                           20,000,000                       25,000,000                       30,000,000
  Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn                       50,000,000                       30,000,000                           20,000,000    
   Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                       90,000,000                       20,000,000                           25,000,000                       15,000,000                       30,000,000
  Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình                       12,000,000                       12,000,000      
3 Các khoản chi khác                    11,000,000                       5,000,000                           2,000,000                       2,000,000                       2,000,000
  Mục 7750: Chi khác                       11,000,000                         5,000,000                             2,000,000                         2,000,000                         2,000,000
             
    Đông Triều, ngày        tháng       năm 2018
  KẾ TOÁN            HIỆU TRƯỞNG
             
        (Đã ký)  
  Nguyễn Hương Bưởi                  Trần Thị Liễu