Asset Publisher

Hội nghị nhận xét, đánh giá CBGV năm 2012

Hội nghị nhận xét, đánh giá CBGV năm 2012


 Hội nghị đánh giá CBGV năm học 2012

Thực hiện Công văn số 1913/UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Đông triều về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Năm 2012 và Công văn hướng dẫn số 844 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều về việc đánh giá, xếp loại tập thể, lãnh đạo, viên chức, lao động Ngành giáo dục và đào tạo năm 2012. Ngày 31 tháng 12 năm 2012. Trường Mầm non Đức Chính tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại tập thể, lãnh đạo, viên chức, lao động năm 2012.

Trong Hội nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghiêm túc nhận xét, đánh giá tập thể BGH, lãnh đạo, giáo viên, nhân viên,  nêu ra được những ưu điểm và tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau ½ ngày làm việc, Hội nghị đã kết thúc  tốt đẹp.

         Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị :