IMG_6121.jpg
IMG_6101.jpg
IMG_6091.jpg
IMG_6077.jpg
IMG_6068.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày13/9/2019


Tổng số trẻ ăn: 212

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.862.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.862.000

Số tiền thừa (thiếu): k

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: k

Calendar
Today: Monday, 16 / 09 / 19
Cảnh quan, môi trường học đường
Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên