KSK5.jpg
KSK3.jpg
KSK 2.jpg
KSK4.jpg
KSK1.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/04/2019


Tổng số trẻ ăn: 224

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.024.00

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.024.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Calendar
Today: Friday, 26 / 04 / 19
26/04

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên