Asset Publisher

Kế hoạch "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh

Kế hoạch "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

Số: 33/KH-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Đức Chính, ngày 06 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh;

xây dựng nông thông kiểu mẫu, đô thị văn minh"

của Trường Mầm non Đức Chính năm 2017

          Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chủ đề năm về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; kế hoạch số 392/KH-SGDĐT ngày 20/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh; kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH –UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Kế hoạch số 150/KH –PGD&ĐT ngày 17/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều,

          Trường Mầm non Đức Chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" thay thế Kế hoạch số 12/KH-MNĐC ngày 19/02/2017 về thực hiện Chủ đề năm trong nhà trường, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Xây dựng môi trường làm việc, môi trường tổ chức các hoạt động giáo dục thân thiện, văn minh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, đòn kết, gắn bó, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường; góp phần nâng cao tính chuẩn mực, mô phạm và uy tín, tạo niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhân dân đối với nhà trường.

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương hành chính, có tác phong chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, có kỹ năng giao tiếp ứng xử, lối sống văn hóa, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Cải tiến lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phòng và chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động.

          - Tạo động lực cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tu dưỡng đạo đức, tác phong, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phàn từng bước xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

           2. Yêu cầu

           - Gắn việc thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính với việc thực hiện Luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

           - Trong quá trình triển khai cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, trở ngại, gây phiền hà đến tổ chức, công dân; phát huy dân chủ cơ sở; tiếp tục xây dựng và thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa, văn minh công sở.

           - Phát động trong trào thi đua trong nhà trường; phát hiện và nhân rộng những gương "Người tốt, việc tốt" trong cán bộ, viên chức, người lao động; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, viên chức, người lao động góp phần thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

            - Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác động tích cực đến mọi cán bộ, viên chức, người lao động; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Tăng cường công tác tự kiểm tra để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

           II. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG NĂM 2017

           Cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với Chủ đề năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh, của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, của thị xã Đông Triều: "Văn hóa – Kỷ cương – Nêu gương – Trách nhiệm".

           III. NỘI DUNG

           1. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

            - Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động các nội dung văn bản sau:

           + Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QDD-TTg ngày 02/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

            + Chỉ thị số 05-CT/UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ;

            + Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chủ đề năm về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

            + Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

            + Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều "Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 theo NQ số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017";

            + Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về thực hiện chủ đề công tác năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

             + Kế hoạch số 150/KH-PGD ngày 17/02/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chủ đề công tác năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

             - Việc quán triệt, triển khai phải kịp thời, chủ động, thường xuyên trong các cuộc họp, kỳ sinh hoạt của nhà trường.

            2. Ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

            - Tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường ký cam kết thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh; kế hoạch số 392/KH-SGDĐT ngày 20/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; kế hoạch số 150/KH –PGD&ĐT ngày 17/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện "Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thông kiểu mẫu, đô thị văn minh".

             - Thời gian hoàn thành ký cam kết: Trước ngày 20 tháng 02 năm 2017.

            3. Thực hiện luật, kỷ cương hành chính.

            3.1. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động

            * Những quy định phải tuân thủ trong khi thực thi nhiệm vụ:

            - Chấp hành giờ làm việc:

            + Đối với cán bộ quản lý, nhân viên: Thực hiện theo giờ hành chính (sáng từ 7h30-12h, chiều từ 13h-16h30); theo lịch phân công trực ban ngoài giờ; quy chế làm việc của nhà trường; hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết.

            + Đối với giáo viên: Đón trẻ từ 6h30, trả trẻ đến 17h30; Thực hiện theo phân phối chương trình; thời khóa biểu; lịch phân công nhiệm vụ, theo quy chế làm việc của nhà trường; hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết.

            + Đối với cấp dưỡng: Thực hiện theo giờ làm việc 8 giờ/ngày sáng từ 7h-12h, chiều từ 13h-16h; theo lịch phân công nhiệm vụ; quy chế làm việc của nhà trường; hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết.

            + Đối với Bảo vệ: Thực hiện theo đúng thời gian ca trực; quy chế làm việc của nhà trường; hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết.

            - Phải đeo thẻ viên chức, người lao động khi thi hành công vụ; trang phục, đồng phục gọn hàng, lịch sự, đúng quy định.

            - Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

            - Tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

            - Thực hiện đầy đủ và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

            - Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

            - Tuân thủ nguyên tắc, tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao.

             - Tham gia đầy đủ các cuộc họp khi được mời, đúng thời gian quy định, khi phát biểu ý kiến tại cuộc họp phải chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến phát biểu của mình.

             - Ban giám hiệu chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động của nhà trường.

             - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

             - Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

             - Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

             - Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị và của ngành.

             - Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

            - Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thương yêu, trách nhiệm; quan tâm đến cuộc sống, hoàn cảnh gia đình học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.

             - Cán bộ quản lý nhà trường, các tổ nhóm chuyên môn phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động của nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn.

            * Những quy định không được làm:

            - Cán bộ, viên chức, người lao động phải tuân thủ quy định những việc cán bộ, viên chức, người lao động không được làm theo Điều 18, 19, 20 Luật cán bộ, công chức, Luật lao động, Điều 19 Luật viên chức; đối với cán bộ, viên chức, người lao động là đảng viên phải thực hiện nghiêm túc 19 Điều đảng viên không được làm.

            - Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao.

            - Sử dụng tài sản của nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

            - Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động công vụ để vụ lợi.

             - Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.

            - Đưa thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

            - Sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng.

             - Hút thuốc trong cơ quan, nơi công cộng (trừ những nơi có bố trí khu vực được phép hút thuốc). Uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực.

            - Mắc các tệ nạn xã hội; sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

            - Quảng cáo, mua bán, giao dịch thương mại tại công sở dưới mọi hình thức; đánh bài, chơi các trò chơi cá cược, thưởng phạt có tính chất cờ bạc.

             - Quan liêu, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

              - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

             - Gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

             - Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

            - Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp và người khác. Làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

            - Tố chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

            - Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nền nếp của nhà trường.

             3.2. Đối với nhà trường

            * Những quy định phải tuân thủ trong hoạt động đơn vị:

            - Xử lý công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

            - Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ.

           - Thực hiện nghiêm túc chế độ họp, giao ban định kỳ hàng tháng.

           - Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, viên chức, người lao động có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định.

           - Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên.

           - Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân.

          - Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia pháp hiện và góp ý, phê phán trước công luận đối với những hành vi vi phạm về kỷ luật, kỷ cương.

          - Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường theo đúng quy định và các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở; Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể trong nhà trường đảm bảo có kế hoạch, hiệu quả và có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức quần chúng khác nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục hoặc khi có yêu cầu phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ.

          - Thực hiện nghiêm túc các chế độ: thông tin, báo cáo, họp, giao ban, sinh hoạt chuyên môn theo quy định, theo định kỳ hàng tuần, tháng, năm.

           - Đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, viên chức, người lao động làm cơ sở sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu và chức danh nghề nghiệp. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, viên chức, người lao động có năng lực yếu, thiếu tinh tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định; vi phạm đạo đức nhà giáo.

           - Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra việc cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.

            - Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân. Có biển chỉ dẫn hoặc sơ đồ các khu vực làm việc trong nhà trường để cha mẹ học sinh và nhân dân tiện liên hệ khi có công việc.

            - Thực hiện việc sắp xếp bài trí nhà trường đảm bảo khoa học, hợp lý, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường sư phạm. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại nhà trường. Quan tâm thường xuyên và có biện pháp tích cực, hiệu quả để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho giáo viên, học sinh.

            * Những việc không được thực hiện:

            - Thoái thác, đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ được giao, để quá hạn hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

            - Trình vượt cấp hoặc chuyển công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình cho cơ quan khác hoặc lên cấp trên.

            - Ban hành hoặc tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản không đúng quy định của pháp luật.

           - Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể không nằm trong chương trình giáo dục đã được phê duyệt, không đúng thẩm quyền hoặc chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

          - Tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Thu chi sai quy định, lạm thu, thực hiện công tác xã hội hóa không đúng quy định.

            - Lãnh phí, gây thất thoát, thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản công, trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

           4. Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh

           4.1. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động

          - Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học, cha mẹ người học và nhân dân; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

            - Phải đeo thẻ viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; trang phục, đồng phục gọn gàng, lịch sự; trang phục của nhà giáo phải phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

           - Không hút thuốc trong cơ quan, đơn vị, nơi công cộng (trừ những nơi có bố trí khu vực được phép hút thuốc). Không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực, khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy hoặc tham gia các hoạt động giáo dục.

            -  Không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

           - Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, khi giảng dạy, học tập, coi thi, chấm thi.

           - Không quảng cáo, mua bán, giao dịch thương mại tại công sở dưới mọi hình thức; không đánh bài, tham gia các trò chơi cá cược, thưởng phạt có tính chất cờ bạc.

          4.2. Đối với nhà trường

            - Không có cán bộ, viên chức, người lao động bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

            - Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

            - Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

            - Không có cán bộ, viên chức, người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

           - Thực hiện tốt cải cách hành chính; thực hiện 8 giờ làm việc có hiệu quả; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

          5. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia lễ hội

          5.1.Việc cưới:

           - Đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tránh phô trương lãng phí, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc, tôn giáo.

           - Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam; không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

           5.2. Việc tang:

           - Tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc.

          - Không rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài, không rắc vàng mã trên đường đưa tang;

          - Không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, âm thanh loa máy khi mở không làm ảnh hưởng đến cộng đồng.

           - Không để thi hài quá 48 giờ trong nhà, thực hiện hình thức điện táng, chôn cất vào nghĩa trang đã được quy hoạch.

           5.3. Tham gia lễ hội:

            - Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục và ứng xử  có văn hóa. Giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường không gian lễ hội; bỏ rác vào nơi quy định, không có tệ nạn xã hội nơi lễ hội;

            - Không tổ chức hoặc tham gia lễ hội trong những ngày làm việc;

            - Không đốt đồ mã trong khu vực lễ hội; thắp hương theo quy định của Ban tổ chức lễ hội; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan.

           6. Xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh

           - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

           - Về xây dựng nông thông kiểu mẫu: Tuyên truyền, giúp đỡ thôn Ninh Bình (xã Bình Khê) xây dựng "Thôn kiểu mẫu" theo Quyết định số 187/QD-UBND ngày 16/02/2017 của UBND thị xã về việc phân công các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, tuyên truyền, giám sát, giúp đỡ các thông xây dựng "Thôn kiểu mẫu" tại 03 xã: Bình Khê, Việt Dân và An Sinh năm 2017.

            - Về xây dựng đô thị văn minh: Tham gia xây dựng khu phố văn minh tại địa phương theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND thị xã Đông Triều.

            - Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất tạo cảnh quan môi trường trong nhà trường. Tập trung phát động và triể khai có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động với các chi tiêu cụ thể như sau;

           + Làm tốt công tác phát triển, giữ vững quy mô trường, lớp với tổng số 277 học sinh, 11 nhóm lớp.

            + Nâng cao chất lượng giáo dục, tham gia tích cực, có chất lượng các hội thi, cuộc thi do các cấp tổ chức. Duy trì và nâng số giáo viên đạt giải tại cuộc thi GV dạy giỏi cấp cơ sở, cấp trường.

            + Tăng cường giáo dục kỹ năng sống lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ chính khóa cho học sinh.

            + Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường đạt 31%, trẻ mẫu giáo đến trường đạt 91%  (trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%); Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi) xuống còn 3%; thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) xuống còn 3%.

            + Công tác phổ cập giáo dục: duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

             + Công tác xây dựng đội ngũ: Nâng tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 80%; Đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp theo đúng quy định.

             + Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung cơ sở vật chất, triển khai chương trình xã hội hóa "Điều hòa cho em" vào cuối năm học 2016 – 2017 và trong năm học 2017 – 2018.

             7. Kiểm tra giám sát, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, viên chức, người lao động

             - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động tại nhà trường.

             - Hàng tháng có đánh giá việc thực hiện Kỷ cương hành chính tại cuộc họp hội đồng trường; có biểu dương, kỷ luật (nếu có) cán bộ, viên chức, người lao động về thực hiện kỷ cương hành chính.

             - Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

            8. Thực hiện việc tiếp dân

            - Bố trí nơi tiếp công dân và công khai hộp thư điện tử, số điện thoại cơ quan để mọi người góp ý;

            - Hiệu trưởng trực tiếp thực hiện tiếp nhận và trả lời ý kiến của công dân;

            - Giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời và chính xác.

            9. Tổ chức các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời.

            - Tổ chức phong trào thi đua nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXIV. Động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) nỗ lực thi đua "Quản lý tốt – Dạy tốt – Học tốt", nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và 05 năm tiếp theo.

           - Gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Phát hiện các nhân tốt mới, các đoàn thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương "Người tốt – việc tốt" trong CBGV, NV để nhân rộng khen thưởng, biểu dương nhằm thúc đẩy phong trào thi đua giữa các tập thể, cá nhân để xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua trong năm học, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, hiệu quả.

           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           - Xây dựng kế hoạch thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" và tổ chức triển khai thực hiện trong nhà trường.

           - Thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Tổ.

           - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và ký cam kết tới cán bộ, viên chức, người lao động theo Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh; kế hoạch số 392/KH-SGDĐT ngày 20/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; kế hoạch số 150/KH –PGD&ĐT ngày 17/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện "Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thông kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều, gắn với nội dung thi đua đã đăng ký.

           - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

           - Bố trí cán bộ có năng lực theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng tháng. Báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết năm gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

             Trên đây là Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trong trường Mầm non Đức Chính. Đề nghị các đoàn thể, các tổ chuyên môn, cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường  nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                                                  ( Đã ký)

- Các đoàn thể, tổ CM (t/h);                                                        

- Lưu: VT.

                                                                                                                                                Dương Thị Bích Nhàn