Asset Publisher

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

Số: 41/KH-MNĐC

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                     Đông Triều, ngày 24 tháng 4 năm 2017

   KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động  hưởng ứng

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017

           

               Thực hiện Công văn số 410/PGD&ĐT ngày 22/4/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các hoạt động  hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017, Trường Mầm non Đức Chính xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017, cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Phát động phong trào bảo vệ, giữ gìn nguồn nước và vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

          2. Phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017: Thời gian từ 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017, lồng ghép với Ngày môi trường Thế giới 5/6/2017 và các Ngày lễ lớn như 30/4 và 1/5, các ngày lễ hội của đơn vị.

          3. Chủ đề hưởng ứng: "Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em".

          II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG

          - Phối hợp với các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, Đoàn thanh niên tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường.

         - Thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của nhà trường kết hợp treo băng zôn về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh và thực hành hành vi vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, cha mẹ học sinh và cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh trường học, Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2013-2017 và đến năm 2020, Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020,...

           - Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh, tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải trong và xung quanh trường. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong nhà trường.      

           - Tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học với các nội dung phong phú như: Vẽ  tranh, xé giấy dán tranh với nội dung tuyên truyền, cổ động về nước sạch, vệ sinh môi trường. Đồng loạt tất cả giáo viên, học sinh tham gia rửa tay bằng xà phòng và bảo quản nhà vệ sinh.

            - Thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường học; Biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch và vệ sinh; phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh theo đúng quy định.

            4. Thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017: Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường.

             Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động  hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017 . Yêu cầu các đoàn thể, tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường Mầm non Đức Chính nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả./.

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                                                                                Dương Thị Bích Nhàn