Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019


                                  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 12/TB-MNĐC

 

                    Đức Chính, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 năm 2019

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

                    - Sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019..

                                 - Tổ chức các HĐ mừng đảng, mừng xuân: thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

                                 - Tổ chức hội trại mùa xuân .

                                                *Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02- 31/01

- Huy động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số HS, rèn nề nếp trẻ

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

02 - 31

- Tổ chức hoạt động chuyên môn tuần 17-20 theo chương trình CSGD  trẻ, trang trí sắp xếp các góc lớp.

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

03 - 31

- Kiểm tra các điểm lẻ về công tác phát triển, tổ chức bán trú, nề nếp học sinh.

BKT NB

12- 24

 - Sơ kết học kỳ 1

BGH,CĐ,CM.

22-26

-  Tổ chức HĐ chào xuân 2019: Hội trại mùa xuân

CBPTCM - GVPT nhóm, lớp

20 -28

 - Đánh giá thực hiện chuyên đề

CBPTCM

29/1

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1.

BGH,CĐ,CM.

                    Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                               

                  - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Trần Thị Liễu